ពេលមេឃស្រទុំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Pel Mek Sro Tum Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

ពេលមេឃស្រទុំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Pel Mek Sro Tum Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

Thank you very much for watching. 
Please SUBSCRIBE, COMMENT, LIKE, and SHARE this video to all Khmers and the world.

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/DomPicKH/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5lBH5Q2up9C29UuPUt6ALA
Google Plus: https://plus.google.com/b/100621470723789624813/100621470723789624813

Credit:

https://www.youtube.com/watch?v=TwYvSmkJQwE
http://www.freepik.com/free-vector/disco-party-background_782887.htm

Lyrics:

ពេលមេឃស្រទំអូនយំស្រណោះ ដួងចិត្តអឺយក្រៀមក្រោះ
អស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹម ព្រិលអស់កែវភ្នែកដូចភ្លៀងរលឹម
ចន្ទក៏លែងញញឹម ដូចគ្រាដើមទៀតហើយ

ចន្ទអើយដឹងទេតើមកពីអ្វី បានជាអឺយរូបស្រី បីដូចជាទូកគ្មានត្រើយ
កាលអូនសួរបង បងក៏មិនឆ្លើយ គ្មានអ្នកណាមួយឡើយ
អាចឆ្លើយនឹងអូនបាន

ដួងចិត្តហ្មងសៅ រស់នៅកំព្រា ស្នេហាឥតមានជម្រកគ្មានឋាន
ស្រវាចាប់អ្វីក៏ចាប់មិនបាន ឃើញអ្វីៗក៏ជាការស្មាន
ក្នុងឋានដែលគ្មានរស្មី

ដឹងហើយថាអូនជាស្រីអភ័ព្វ រស់សម្រាប់ស្លាប់ ដោយចិត្តដែលឥតប្រណី
ឋានសួគ៌ងងឹត ឋានចិត្តអប្រិយ ឋានស្នេហ៍អវីចី សម្រាប់ស្រីដូចខ្ញុំ

More Videos:

ក្រអូបតែក្លិន ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kro Ob Te Klein Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Jf5iAEOhFuo

ស្នេហ៍តែបុប្ផា លំនាំបទ កំពង់ចាមកំពង់ចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Te Bopha - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=3GWNRo8f33U

អនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបង ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Anuksavory Battambang Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=CYjFsjb1yZg

ចាំនៅតែចាំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Cham Nov Te Cham Ros Sereysothea - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=6YJ80UHX4p0

ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Srolanh Oun Dol Chaung Noy Vanneth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=e4xloyS-aic

ក្រអូបតែក្លិន ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kro Ob Te Klein Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Jf5iAEOhFuo

ចង់ក្រសោប ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Chong Kro Soub Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=T5130LWv8NI

រាត្រីមាត់ស្ទឹងសង្កែ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Reatrey Mot Steung Sangke - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Ax9OxQQNl9g

ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Srolanh Oun Dol Chaung Noy Vanneth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=e4xloyS-aic

ស្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Smos Pon Neng Hery Sin Sisamuth - DomPic Karaoke 
https://www.youtube.com/watch?v=YSZ9WP31lVE

© 2017 DomPic Karaoke
Please Do Not Re-Upload! 
បាចផ្កាម្រះព្រៅ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Bach Pka Mreas Prov Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

បាចផ្កាម្រះព្រៅ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Bach Pka Mreas Prov Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

បាចផ្កាម្រះព្រៅ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Bach Pka Mreas Prov Ros Sereysothea - DomPic Karaoke


ស្រីណាមិនយំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Srey Na Min Yum Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

ស្រីណាមិនយំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Srey Na Min Yum Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

ស្រីណាមិនយំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Srey Na Min Yum Ros Sereysothea - DomPic Karaoke


ស្ទឹងសែនប៉ារីស ចម្រៀងពីដើម ភ្លេងសុទ្ធ - Steung Sen Paris Pleng Sot - DomPic Karaoke

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ចម្រៀងពីដើម ភ្លេងសុទ្ធ - Steung Sen Paris Pleng Sot - DomPic Karaoke

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ចម្រៀងពីដើម ភ្លេងសុទ្ធ - Steung Sen Paris Pleng Sot - DomPic Karaoke


ឧត្តរមានជ័យ ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Odor Mean Chey Touch Sunnich - DomPic Karaoke

ឧត្តរមានជ័យ ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Odor Mean Chey Touch Sunnich - DomPic Karaoke

ឧត្តរមានជ័យ ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Odor Mean Chey Touch Sunnich - DomPic Karaoke


សិលាចាំប្តី ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Sela Cham Bdey Touch Sunnich - DomPic Karaoke

សិលាចាំប្តី ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Sela Cham Bdey Touch Sunnich - DomPic Karaoke

សិលាចាំប្តី ទូច ស៊ុននិច ភ្លេងសុទ្ធ - Sela Cham Bdey Touch Sunnich - DomPic Karaoke


កូនស្រីអ្នកនេសាទ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Kon Srey Neak Nesat Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

កូនស្រីអ្នកនេសាទ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Kon Srey Neak Nesat Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

កូនស្រីអ្នកនេសាទ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Kon Srey Neak Nesat Ros Sereysothea - DomPic Karaoke


បងនៅស្នេហ៍អូនដូចថ្ងៃមុនទេ សាច់ភ្លេងសុទ្ធ - Bong Nov Sne Oun Te - [Tonsaay Karaoke] FULL HD

បងនៅស្នេហ៍អូនដូចថ្ងៃមុនទេ សាច់ភ្លេងសុទ្ធ - Bong Nov Sne Oun Te - [Tonsaay Karaoke] FULL HD

បងនៅស្នេហ៍អូនដូចថ្ងៃមុនទេ សាច់ភ្លេងសុទ្ធ - Bong Nov Sne Oun Te - [Tonsaay Karaoke] FULL HD


ចាំនៅតែចាំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Cham Nov Te Cham Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

ចាំនៅតែចាំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Cham Nov Te Cham Ros Sereysothea - DomPic Karaoke

ចាំនៅតែចាំ រស់ សេរីសុទ្ធា ភ្លេងសុទ្ធ - Cham Nov Te Cham Ros Sereysothea - DomPic Karaoke


ស្នេហ៍ដូចជើងមេឃ ឆ្លងឆ្លើយ ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Doch Jerng Mek Pleng Sot - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍ដូចជើងមេឃ ឆ្លងឆ្លើយ ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Doch Jerng Mek Pleng Sot - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍ដូចជើងមេឃ ឆ្លងឆ្លើយ ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Doch Jerng Mek Pleng Sot - DomPic Karaoke